• Română
  • English
  • Deutsch
  • Magyar
  • Français

GRADAȚII MERIT – personal didactic auxiliar

Publicat de Turtureanu Dan pe

Rezultate finale (click pentru descărcare)

Grădina Botanică Alexandru Borza organizează concursul pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar, începând cu anul universitar 2023-2024.

Numărul gradațiilor de merit care se scot la concurs este de 1.

Condiții de participare la concurs:

La concursul organizat în vederea acordării gradațiilor de merit poate participa personalul didactic auxiliar care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) ocupă o funcție didactică auxiliară în baza unui contract individual de muncă (CIM) pe durată nedeterminată, cu normă întreagă în Universitate;
b) are o vechime în instituție într-o funcție didactică auxiliară (în baza unui CIM), de cel puțin 3 ani;
c) a obținut la evaluările de către conducere, conform procedurilor operaționale de evaluare a activității profesionale, pe ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate, calificativul cel puțin „foarte bine”;
d) nu a fost sancționat disciplinar, exceptând situația în care sancțiunea a fost radiată potrivit legii.

Perioada de înscriere la concurs: 28.09.2023 – 6.10.2023

Documentele necesare pentru înscriere:
a. cererea de înscriere la concurs (Anexa 1);
b. CV în format Europass;
c. fișa de autoevaluare pe ultimii 5 ani universitari a candidatului (Anexa 2), cu respectarea criteriilor specifice stipulate în Anexa 5 (din Procedura de acordare a gradaţiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar din cadrul Grădinii Botanice „Alexandru Borza”), însoțită de o listă justificativă (sau documente, după caz).
d. declarația pe propria răspundere privind faptul că informațiile se referă la propria activitate și corespund adevărului (Anexa 3).
Toate documentele se trimit semnate și datate.

Locul și intervalul orar în care se depune dosarul de concurs:
Dosarele de candidatură se depun on-line la adresa gradina.botanica@ubbcluj.ro, în perioada 28.09.2023 – 6.10.2023 ora 15.

Criteriile de evaluare:
Criteriile I, II, III, IV, V și VI din Anexa 5.

Documente gradații merit septembrie 2023 (descărcați / Click dreapta -> Save link as)

Componența Comisiei de evaluare și a Comisiei de contestații (descărcați)

Data și locul afișării rezultatelor evaluării: 13.10.2023 pe site-ul Grădinii Botanice Al. Borza
Perioada de contestații: 16.10.2023-17.10.2023. Contestațiile se vor depune on-line la adresa gradina.botanica@ubbcluj.ro
Data afișării rezultatelor finale: 24.10.2023 pe site-ul Grădinii Botanice Al. Borza

Calendarul concursului de acordare a gradațiilor de merit (descărcați).